This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ENNUSH MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (“Kanun”) 48. maddesi ve bu Kanun’a dayanılarak 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca, Satıcı’ya ait www.ennush.com elektronik ticaret internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürünün/ürünlerin (“Ürün”) Alıcı’ya satışı, teslimi ve diğer hususlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Alıcı, bu Sözleşme’yi İnternet Sitesi’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün’ün bedeli ve masrafları Alıcı’nın seçtiği yöntem ile kendisinden tahsil edilecektir. 

1.Madde - Ürün, Fiyat, Ödeme ve Teslimat Detayları

Ürün’ün cinsi, türü, miktarı, marka, model ve rengi, birim fiyatı ve satış bedeli, kargo ücreti ile ödeme ve tahsilat bilgileri ve Alıcı’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri ve diğer detaylar İnternet Sitesi’nde Alıcı’ya gösterilmektedir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda, Alıcı’nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden Ürün’ü teslim alması gerekmektedir. Bu hususa ilişkin Satıcı tarafından Alıcı’ya gerekli bilgilendirme (e-posta, sms veya telefonla) yapılacaktır. Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 4. maddesinde düzenlenmiştir. 

2.Madde - Satıcı’nın Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

2.1 Yönetmelik madde 5 uyarınca, Alıcı, işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce Satıcı tarafından aşağıdaki hususlarının tamamı ile ilgili İnternet Sitesi üzerinden bilgilendirilmiştir:

a ) Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri,

b ) Satıcı’nın unvanı, MERSİS numarası, 

c ) Alıcı’nın Satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri,

d ) Satıcı’nın Alıcı’nın şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

e ) Ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

f ) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g ) Cayma hakkının kullanım şartları, süresi, usulü ve Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

h )Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

i ) Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda – ayrıntıları İnternet Sitesi’nde ve Sözleşme’de belirtildiği şekilde ürün güvenlik bandrolünün çıkartılması, tahrip edilmesi, herhangi bir şekilde zarar görmesi hallerinde- Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ilişkin bilgi,

j )  Satıcı’nın talebi üzerine, varsa Alıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar, 

k ) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri, 

l ) Satıcı’nın bildiği dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi, 

m ) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi

2.2 Bu bilgiler, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve Taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez. 

2.3 Bu maddedeki (a), (e), (g) ve (i) fıkralarındaki bilgiler Satıcı tarafından Alıcı’ya ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca gösterilmektedir. 

3.Madde - Alıcı’nın Cayma Hakkı, Cayma Hakkının Kullanımı ve Şartları, Cayma Hakkının Ortadan Kalkacağı Haller

3.1 Alıcı, cayma hakkının ortadan kalkacağı güvenlik bandının çıkartılmış, bozulmuş, zarar görmüş olduğu haller istisna olmak üzere, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının süresi Alıcı tarafından veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişi tarafından Ürün’ün teslim alındığı gün başlar. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

3.2 Alıcı, 14 (ondört) günlük yasal süresi içinde Satıcı’nın info@ennush.com email adresine göndereceği cayma kararını bildiren açık bir beyan ile cayma hakkını kullanabilir. Bu açık beyanda Alıcı ad soyadını, adresini, sipariş tarihini, teslim tarihini, cayma hakkına konu ürünü, ürünün bedelini Satıcı’ya belirtmek durumundadır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükü Alıcı’ya aittir.

3.3 Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa Ürün’ün Satıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, geri ödemeleri Alıcı’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır.

3.4 Cayma hakkının kullanımında, Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla ürünün geri gönderilmesi halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcı’nın ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, Alıcı’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

3.5 Satıcı ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Ürün’ü Satıcı’ya veya Satıcı’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. 

3.6 İşbu Sözleşme kapsamında, Alıcı, Satıcı tarafından Ürün’ün özelliğinden dolayı, Ürün’e yerleştirilmiş güvenlik bandını çıkartırsa, bu güvenlik bandı herhangi bir şekilde zarar görmüş olursa cayma hakkını kullanamaz. Şöyle ki, Alıcı tarafından Ürün denenirken güvenlik bandı Ürün’ün üzerinde kalmalıdır. Alıcı ancak Ürün’ü iade etmeyeceğinden emin olduğunda güvenlik bandını çıkartması tavsiye edilmektedir. Ürünün özelliğinden dolayı güvenlik bandının çıkartılmış olması, bu güvenlik bandına herhangi bir şekilde zarar gelmiş olması, Satıcı tarafında cayma hakkının kullanılmasına engel durum teşkil etmektedir. Alıcı, Ürün’ün güvenlik bandının çıkartılmış olması durumunda cayma hakkını kullanamayacağını kabul etmektedir. 

4.Madde – Genel Hükümler

4.1 Satıcı siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirecektir. Bu Sözleşme kapsamında bu süre her halükârda 30 (otuz) günü geçemez. Alıcı, bu sürenin aşılması durumunda Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya geri ödeyecektir. İade Alıcı’nın Satıcı’ya Ürün bedeli ödemesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). Satıcı’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin Satıcı’nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

4.2 Sipariş konusu Ürün’ün tesliminin imkansızlaştığı (mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması) hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. 

4.3 Alıcı’nın, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile Ürün’ün gönderilmesini talep etmesi durumunda, Ürün’ün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

4.4 Satıcı, Ürün’ü, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

4.5 Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa Alıcı’nın istifade ettiği) Satıcı ücretsiz kargo (teslim) kampanyası asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı Alıcı’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur (Alıcı’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde bu ücret iade olunur). Bunun gibi, Alıcı’nın herhangi bir Satıcı kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirim veya ayni mahiyette olmak üzere bedelsiz (hediye) ürün aldığı haller ile hediye çeki vb. kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari bedelin altına inilmiş yahut herhangi bir surette hediye çeki vb. kazanım/kullanımı şartı ortadan kalkmış, böylece genel ifadesi ile kampanyadan yararlanma şartları / kazanım veya kullanım şartları Alıcı tarafından bozulmuş ya da uyulmamış ise, söz konusu indirimin/iskontonun (varsa keza hediye ürün bedelinin) tamamı Alıcı'ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek, yetmediği hallerde alışverişi sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb. dahil) tahsil olunur; Alıcı alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki, puanı vb. kazanmış ise bu iptal edilir, (sanal veya fiziki) hediye çeki, puan vb. kullanmış ise bedelinin tamamı yine Alıcı'ya iade edilecek tutardan mahsup edilir, yetmediği hallerde yukarıdaki gibi tahsil olunur. Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen geçerlidir. 

4.6 Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde kendisinin bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir. 

4.7 Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. 

4.8 Alıcı’nın, Satıcı tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 (üç) gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır; bu çerçevede gerçeklesen ve Satıcı’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir. 

4.9 Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

4.10 Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu ögrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

4.11 Yukarıda 2. maddede ön bilgilendirme ile ilgili yazılı hususların bir kısmi mahiyeti itibari ile bu Sözleşme’de yer almayabilir; bununla beraber, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza İnternet Sitesi’nin ilgisine göre satış aşamaları veya genel bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

4.12 Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderilen söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşmeye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde bu bilgiler 3 (üç) yıl süre ile muhafaza edilmektedir.

4.13 Bu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar ortamındaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

5.Madde– Uyuşmazlıkların Çözümü

5.1 Bu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, kendisinin veya dilerse Satıcının yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

6.Madde – Güvenlik, Gizlilik, Kişisel Bilgiler, Elektronik İletişim ve Fikri Sınai Haklar İle İlgili Kurallar

6.1 Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Öte yandan, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve yetkisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri tehditlere karşı olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir. 

6.2 Alıcı’nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin ve onayları doğrultusunda kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde kişisel verileri işlenecektir. 

6.3 Alıcı, Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri işlemelerini veya kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki ret hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına yapılan elektronik iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. 

6.4 İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda Satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir. 

6.5 Satıcı yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. 

6.6 İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde o sitelere ait gizlilik güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.

7.Madde – Alıcı’nın Teyidi

7.1 Alıcı, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan İnternet Sitesi’ndeki sipariş, sözleşme ön bilgilendirmelerindeki yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün’ün temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler, elektronik iletişim dahil bu Sözleşme’nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit, onay, kabul ve iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

7.2 Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu Sözleşme, Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile ayrıca yer almaktadır.Cart

No more products available for purchase