This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

KVKK Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için, Ennush Moda ve Tekstil Ltd. Şti.   (“Veri Sorumlusu” veya “Ennush”) tarafından hazırlanmıştır. 

Ennush internet sitesi üzerinden kendi ürünlerinin satış ve tanıtım faaliyetlerini yapmaktadır. Ennush tarafından satış ve tanıtım faaliyetleri yürütülürken, ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkında sizleri haberdar etmek, indirimler ve kampanyalar ile ilgili bilgi vermek, sosyal medya kanallarından paylaşılan içerikler ile ilgili bilgilendirmek, siparişlerinizin tarafınıza teslim edilmesi sebepleriyle ad, soyad, adres, email adresi ve telefon gibi kişisel verileriniz Kanun madde 4 uyarınca genel ilkelere riayet edilerek sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta ve yarı otomatik veya otomatik olarak işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz Kanun madde 5 kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle ya da açık rızanızla işlenebilecektir. 

Söz konusu kişisel veriler Ennush tarafından birlikte çalışılan kargo firmaları ve diğer üçüncü iş ortakları ile hizmetin ifasının gerektirmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışı ile paylaşılabilecektir.

Kanun madde 11 kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak üzere Ennush ile info@ennush.com email adresinden veya Karanfil Cad. No: 23 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinden iletişime geçebilirsiniz. Haklarınız ile ilgili Ennush ile yazılı olarak iletişime geçtiğinizde tarafınıza en geç 30 (otuz) gün içinde dönüş yapılacaktır.

Saygılarımızla

Ennush Moda ve Tekstil Ltd. Şti.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza

Ennush Moda ve Tekstil Ltd. Şti.   (“Veri Sorumlusu” veya “Ennush”) tarafından hazırlanmış Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, Ennush tarafından internet sitesi üzerinden ilgili satış satış ve tanıtım faaliyetleri yürütülürken, ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkında haberdar olmak, indirimler ve kampanyalar ile ilgili bilgi almak, sosyal medya kanallarından paylaşılan içerikler ile ilgili bilgi almak, siparişlerimin tarafıma teslim edilmesi üzere ad, soyad, adres, email adresi ve telefon gibi kişisel verilerimin Kanun madde 4 uyarınca genel ilkelere riayet edilerek tamamen ya da kısmen otomatik yollarla Ennush tarafından işlenmesine açık rıza vermekteyim. Söz konusu kişisel verilerimin Ennush tarafından birlikte çalışılan kargo firmaları ve diğer üçüncü iş ortakları ile hizmetin ifasının gerektirmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışı ile paylaşılabileceğini kabul ediyorum. Kanun madde 11 kapsamında haklarımı Aydınlatma Metni ile okudum ve anladım. 

Cart

No more products available for purchase